Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim

Kolorowy pasek
Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim .

Data publikacji strony internetowej: [ 2002-01-01 ].
Data ostatniej istotnej aktualizacji: [ 2019-09-07 ].

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 
TREŚCI NIEDOSTĘPNE
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są w całości dostępne cyfrowo, pliki publikowane po 04.09.2020 są dostępne lub mają dodatkowo zamieszczone wersje dostępne (np. w formacie DOC),
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów, treści te są uaktualniane przy bieżącej obsłudze strony,
 • pochodzące z różnych innych źródeł,  
 • dokumenty opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności ustawy, np. skany dokumentów,   
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

WYłĄCZENIA

 • filmy opublikowane przed 23 września 2020 r. są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
 • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowanych przed dniem 23 września 2020 r. są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • pliki wytworzone przez inne podmioty niż Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych,
 • treści archiwalne, niewykorzystywane do aplikacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,

PRZYGOTOWANIE DEKLARACJI W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

 •  Oświadczenie sporządzono dnia: [ 2020-03-03].
 •  Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-07
 •  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Mariusz Staszek , adres poczty elektronicznej m.staszek@powiat-piotrkowski.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 44 732 88 98. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. www.rpo.gov.pl

Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami

Zgodnie z art. 14. pkt 1. ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami każdy organ władzy publicznej, w tym organ administracji rządowej i samorządowej, organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały, wyznaczą co najmniej jedną osobę pełniącą funkcję koordynatora do spraw dostępności.

Zarządzeniem Starosty Powiatu Piotrkowskiego nr 37/2020 z dnia 28 września 2020 roku na Stanowisko Koordynatora do spraw dostępności w Starostwie Powiatowym w Piotrkowie Trybunalskim został Pan Tomasz Sokalski, adres poczty elektronicznej t.sokalski@powiat-piotrkowski.pl  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 44 732 78 31

Dostępność architektoniczna

1. Budynek: Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim ul. Dąbrowskiego 7

Do budynku prowadzą 3 wejścia (1 od ul. Dąbrowskiego i 2 od ulicy Grota-Roweckiego)

Do wejścia od ulicy Dąbrowskiego prowadzą schody oraz podjazd dla wózków znajdujący się przy schodach. Do pozostałych wejść prowadzą schody bez podjazdów dla wózków

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejście nie jest  zabezpieczone bramkami.

W budynku jest winda.

Dla osób na wózkach dostępne są  korytarze i pomieszczenia na 1 piętrze

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na 1 piętrze

Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

2. Budynek: Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim ul. Sienkiewicza 16a

Do budynku prowadzą  4  wejścia:  2 od ulicy Sienkiewicza oraz 2 od ulicy Narutowicza

Do wejścia od ulicy Sienkiewicza  prowadzą  schody oraz podjazdy dla wózków znajdujące się przy schodach. Do pozostałych wejść prowadzą schody bez podjazdów dla wózków

Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

W budynku nie ma windy

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Przed budynkiem wyznaczono 3 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

3. Budynek: Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim Al. 3 Maja 33

Do budynku prowadzą 3 wejścia:  1 od Al. 3 Maja oraz 2 od ul. Żeromskiego

Przy wejściu  od ul. Żeromskiego znajduje się platforma przyschodowa. Do pozostałych wejść prowadzą schody bez podjazdów dla wózków

Nad wejściami  nie ma  głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejścia nie są  zabezpieczone bramkami.

W budynku nie ma windy

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Aplikacji mobilnych nie posiadamy

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij