BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH

Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim

Siedziba Biura- ul. Sienkiewicza 16A, 97-300 Piotrków Trybunalski

III piętro, pokój nr 304

tel.: 44 732 78 21

Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00

Właściwym do przyjmowania zawiadomienia o rzeczach znalezionych na terenie powiatu piotrkowskiego bądź znalezionych przez osobę zamieszkałą na terenie powiatu jest Starosta Powiatu Piotrkowskiego.

 

Przyjęcie przez Biuro rzeczy znalezionych od osób fizycznych, jednostek Policji oraz właściwych zarządców środków transportu publicznego, budynków publicznych bądź innych budynków lub pomieszczeń otwartych dla publiczności następuje po dostarczeniu do Biura
wraz z rzeczą znalezioną Zawiadomienia o znalezieniu rzeczy na terenie powiatu piotrkowskiego lub znalazcę zamieszkującego na terenie powiatu piotrkowskiego.

 

Jednostki Policji oraz zarządcy środków transportu publicznego, budynków publicznych bądź innych budynków lub pomieszczeń otwartych dla publiczności dodatkowo zobowiązani są do załączenia do Zawiadomienia notatki służbowej zawierającej informację dotyczącą otrzymania bądź ujawnienia rzeczy znalezionej oraz danych znalazcy rzeczy.

 

Powołując się na Zarządzenie Nr 5/2022 Starosty Powiatu Piotrkowskiego z dnia 24 stycznia 2022 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Biura Rzeczy Znalezionych działającego w Starostwie Powiatowym w Piotrkowie Trybunalskim w przypadku braku wskazania powyższych informacji Starosta Powiatu Piotrkowskiego może odmówić przyjęcia rzeczy, może także odmówić przyjęcia:

1.    zagubionych zwierząt,

2.    rzeczy, które nie przedstawiają żadnej wartości materialnej,

3.    rzeczy, których wartość szacunkowa nie przekracza 100 zł chyba że jest to rzecz o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej,

4.    rzeczy, co do których istnieje domniemanie, że zostały porzucone z zamiarem wyzbycia się własności,

5.    rzeczy, które stanowią dowód rzeczowy w sprawie,

6.    rzeczy o właściwościach powodujących, że ich przechowywanie byłoby niemożliwe oraz materiałów wybuchowych, rzeczy zaliczanych do produktów niebezpiecznych, łatwopalnych lub żrących,

7.    rzeczy, których posiadanie wymaga pozwolenia, w szczególności broń, amunicję, materiały wybuchowe,

8.    dowodów osobistych i paszportów,

9.    rzeczy, które znaleziono w budynku publicznym, innym budynku lub pomieszczeniu otwartym dla publiczności albo środku transportu publicznego i która winna być oddana zarządcy budynku, pomieszczenia albo środka transportu publicznego.

 

Odebranie rzeczy z Biura przez właściciela następuje poprzez złożenie Wniosku właściciela o odbiór rzeczy znalezionej wraz z kopią dokumentu potwierdzającego własność rzeczy  np. paragonu zakupu bądź faktury.W przypadku, gdy osoba uprawniona do odbioru rzeczy jest nieznana bądź brak jest możliwości wezwania jej do odbioru depozytu, a wartość szacunkowa rzeczy przekracza 100 zł, Starosta Powiatu Piotrkowskiego umieszcza wezwanie na tablicy informacyjnej  w Starostwie Powiatowym w Piotrkowie Trybunalskim,
ul. Dąbrowskiego 7 przez okres 1 roku, licząc od daty znalezienia rzeczy. Wezwanie umieszczane jest także w Biuletynie Informacji Publicznej.

W przypadku gdy rzecz znaleziona nie została odebrana przez osobę uprawnioną do jej odbioru w terminie określonym w art.187 Kodeksu cywilnego, a następnie przez znalazcę w terminie wyznaczonym przez Starostę wówczas rzecz znaleziona staje się własnością Powiatu.