Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim ma swoją główną siedzibę przy ulicy Dąbrowskiego 7 w Piotrkowie Trybunalskim, pozostałe dwa budynki znajdują się przy ulicy Sienkiewicza 16 oraz w Alei 3 Maja 33.
 
Biuro Obsługi Klienta mieści się we wszystkich lokalizacjach na parterze i służy pierwszą pomocą każdemu klientowi, który planuje załatwić sprawę w Starostwie.

Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim obsługuje mieszkańców 11 gmin wchodzących w skład Powiatu Piotrkowskiego: Aleksandrów, Czarnocin, Gorzkowice, Grabica, Łęki Szlacheckie, Moszczenica, Ręczno, Rozprza, Sulejów, Wola Krzysztoporska i Wolbórz.

Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim realizuje zadania powiatu (o charakterze ponadgminnym)
w zakresie:
edukacji publicznej;
promocji i ochrony zdrowia;
transportu zbiorowego i dróg publicznych;
kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
kultury fizycznej i turystyki;
geodezji, kartografii i katastru;
gospodarki nieruchomościami;
administracji architektoniczno-budowlanej;
gospodarki wodnej;
ochrony środowiska i przyrody;
rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego;
ochrony przeciwpowodziowej
ochrony praw konsumenta;
utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych;
obronności;
promocji powiatu;
współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych.

Pozostałe zadania powiatu realizują jednostki, takie jak Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i inne.

Nasi mieszkańcy najczęściej zwracają się do nas w sprawach związanych z:
rejestracją pojazdów i wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami - Wydział Komunikacji,
wydawaniem decyzji o pozwolenie na budowę/rozbiórkę, rejestracją dzienników budowy lub rozbiórki, przyjmowaniem zawiadomień o rozpoczęciu robót, rejestracją książek obiektów budowlanych, przyjmowaniem zgłoszeń m.in.: budowy ogrodzeń, obiektów małej architektury - Wydział Geodezji, Budownictwa i Rolnictwa,
wydawaniem kart wędkarskich, rejestracją sprzętu pływającego do połowu ryb, wnioskowaniem o dotacje na usuwanie azbestu, prowadzeniem rejestru zwierząt objętych zakazem handlu, wydawaniem zaświadczeń, że grunt (działka) nie jest lasem - Wydział Geodezji, Budownictwa i Rolnictwa,
wpisaniem klubów sportowych do ewidencji prowadzonej przez Starostę Powiatu Piotrkowskiego, wnioskowaniem o współorganizację imprez kulturalnych sportowych, turystycznych i promocyjnych, wnioskowaniem o dotacje na zadania związane z renowacją i konserwacją zabytków – Wydział Aktywizacji Społecznej,
wydawaniem wypisu lub wyrysu z ewidencji gruntów i budynków (do celów prawnych np. zawarcia aktu notarialnego) - Wydział Geodezji, Budownictwa i Rolnictwa,
postępowaniem reklamacyjnym dotyczącym zakupu towarów i usług – Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta,
wnioskowaniem o skierowanie do szkoły specjalnej, młodzieżowego ośrodka wychowawczego lub socjoterapii – Wydział Edukacji,
wnioskowaniem o udzielenie informacji publicznej – Wydział Kontroli i Informacji,
zgłoszeniem znalezionych przedmiotów do Biura Rzeczy Znalezionych – Biuro Rzecz Znalezionych Wydziału Zarządzania Kryzysowego.
Na stronie internetowej www.powiat-piotrkowski.pl oraz www.powiat-piotrkowski.bip.net.pl znajduje się szczegółowa lista zadań wszystkich Wydziałów Starostwa Powiatowego w Piotrkowie i inne niezbędne klientowi informacje dotyczące urzędu.