Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim zobowiązuje się

zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia

 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji

 mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności

ma zastosowanie do strony internetowej BIP Starostwa Powiatowego w

Piotrkowie Trybunalskim .

Data publikacji strony internetowej: [ 2002-01-01 ].

Data ostatniej istotnej aktualizacji: [ 2019-09-07 ].

 

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.

o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów

publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 

TREŚCI NIEDOSTĘPNE

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,

 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są w całości dostępne cyfrowo, pliki publikowane po 04.09.2020 są dostępne lub mają dodatkowo zamieszczone wersje dostępne (np. w formacie DOC),

 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów, treści te są uaktualniane przy bieżącej obsłudze strony,

 • pochodzące z różnych innych źródeł,  

 • dokumenty opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności ustawy, np. skany dokumentów,   

 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

WYŁĄCZENIA

 • filmy opublikowane przed 23 września 2020 r. są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,

 • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowanych przed dniem 23 września 2020 r.
  są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

 • pliki wytworzone przez inne podmioty niż Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych,

 • treści archiwalne, niewykorzystywane do aplikacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,


 

PRZYGOTOWANIE DEKLARACJI W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

 •  Oświadczenie sporządzono dnia: [ 2020-03-03].

 •  Deklaracja została poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-31

 •  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej BIP prosimy o

kontakt. Osobą kontaktową jest Mariusz Staszek , adres poczty elektronicznej

m.staszek@powiat-piotrkowski.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na

numer telefonu 44 732 88 98. Tą samą drogą można składać wnioski o

udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia

dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności

cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.

Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego

sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo

dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie

powinno zawierać dane osoby   zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą

stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą

alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej

sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować

żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia

z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot

publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja

żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż

2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności

cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować

alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia

dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący

żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej

strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej,

lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można

także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. www.rpo.gov.pl,

 

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

 

97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Dąbrowskiego 7,

tel. 44 732 88 00

fax. 44 732 88 03

e-mail: starosta@powiat-piotrkowski.pl

strona internetowa: www.powiat-piotrkowski.pl

  

 

Dostępność architektoniczna

1. Budynek 1: Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim

ul. Dąbrowskiego 7

- do budynku prowadzą trzy wejścia ( jedno od ul. Dąbrowskiego i dwa od

ulicy Grota-Roweckiego),

- do wejścia od ulicy Dąbrowskiego prowadzą schody oraz podjazd dla

wózków,

- do pozostałych wejść prowadzą schody bez podjazdów dla wózków,

- nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo

osoby niewidome i słabowidzące,

- wejście nie jest  zabezpieczone bramkami,

- w budynku jest winda,

- dla osób na wózkach dostępne są  korytarze i pomieszczenia na 1 piętrze,

- toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na 1 piętrze,

- przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób

niepełnosprawnych,

- do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem

asystującym i psem przewodnikiem,

- w budynku jest pętla indukcyjna,

- w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych

lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

2. Budynek 2: Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim

ul. Sienkiewicza 16a

- do budynku prowadzą  cztery  wejścia:  dwa od ulicy Sienkiewicza oraz dwa

od ulicy Narutowicza,

- do wejścia od ulicy Sienkiewicza  prowadzą  schody oraz podjazd dla

wózków znajdującego się przy schodach. Do pozostałych wejść prowadzą

schody bez podjazdów dla wózków,

- nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo

osoby niewidome i słabowidzące,

- wejście nie jest zabezpieczone bramkami,

- w budynku nie ma windy.

- dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze,

- toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze,

- przed budynkiem wyznaczono 3 miejsca parkingowe dla osób

niepełnosprawnych,

- do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem

asystującym i psem przewodnikiem,

- w budynku zorganizowano pomieszczenie "ciche" wyposażone w pętle indukcyjną,

- w budynku zastosowano oznaczenia kontrastowe oraz informacje w druku powiększonym dla osób słabowidzących, 

- w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych

lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

3. Budynek 3: Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim

Al. 3 Maja 33

- do budynku prowadzą trzy wejścia:  jedno od Al. 3 Maja oraz dwa od

ul. Żeromskiego,

- przy wejściu  od ul. Żeromskiego znajduje się platforma przyschodowa,

- do pozostałych wejść prowadzą schody bez podjazdów dla wózków,

- nad wejściami  nie ma  głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo

osoby niewidome i słabowidzące,

- wejścia nie są  zabezpieczone bramkami,

- w budynku nie ma windy,

- dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze,

- toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze,

- przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób

niepełnosprawnych,

- do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym

i psem przewodnikiem,

- w budynku zorganizowano pomieszczenie "ciche" wyposażone w pętle indukcyjną,

- w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych

 lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,

- nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub

online,

- aplikacji mobilnych nie posiadamy.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Zgodnie z obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2012 roku ustawą o języku migowym i innych środkach komunikowania się osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z usług tłumacza, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w urzędzie, w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem (planowaną wizyta w urzędzie), z wyłączeniem sytuacji nagłych.
 
W  tut. Urzędzie zgłoszenia można dokonać w jednej z następujących form:
 
• e-mail na adres : starosta@powiat-piotrkowski.pl,
 
• listownie (3 dni liczone od dnia otrzymania zawiadomienia przez Urząd),
 
• telefonicznie  (za pośrednictwem osoby trzeciej) na nr 44 732 88 00,
 
• sms/mms: + 48 695 444 931