INFORMACJA PUBLICZNA, KTÓRA NIE ZOSTAŁA UDOSTĘPNIONA
W BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ LUB CENTRALNYM REPOZYTORIUM, JEST UDOSTĘPNIANA NA WNIOSEK

1. Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

2. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim powiadamia wnioskodawcę w terminie 14 dni o powodach opóźnienia oraz terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

3. Wniosek można złożyć w następującej formie:

  • w sekretariacie Urzędu (forma papierowa),

  • e-mailem na adres: starosta@powiat-piotrkowski.pl (forma elektroniczna),

  • dokumentu elektronicznego poprzez e-PUAP (forma elektroniczna).

4. Jeżeli w wyniki udostępnienia informacji publicznej na wniosek Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

5. Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim, w terminie 14 dni od złożenia wniosku, powiadamia wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia albo wycofa wniosek.

6. Odmowa udostępnienia informacji oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji następuje w drodze decyzji.

7. Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim za pośrednictwem Starosty Powiatu Piotrkowskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

8. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o udostępnienie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, z tym że:

a) przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,

b) skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz odpowiedzią na skargę.