Wydział Organizacyjny

- główny rejestr skarg i wniosków,

- rejestr skarg i wniosków,

- główny rejestr petycji,

- rejestr upoważnień, pełnomocnictw i powierzeń,

- elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Piotrkowski,

- wydziałowy rejestr informacji umieszczanych w Biuletynie Informacji Publicznej,

- rejestr wniosków o udzielenie informacji publicznej,

- ewidencja wydatków budżetowych,

- rejestr pieczęci i stempli,

- wydziałowy rejestr umów,

- rejestr uchwał Rady Powiatu,

- rejestr wniosków i opinii komisji,

- rejestr wniosków i interpelacji radnych,

- ewidencja oświadczeń majątkowych członków zarządu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, radnych, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty.

Wydział Cyfryzacji i Administracji

- rejestr informacji umieszczanych na tablicy ogłoszeń,

- rejestr korespondencji przychodzącej,

- rejestr korespondencji wychodzącej,

- rejestr korespondencyjny listów imiennych,

- ewidencja druków ścisłego zarachowania,

- wydziałowy rejestr informacji umieszczanych w Biuletynie Informacji Publicznej,

- rejestr delegacji,

- centralny rejestr faktur i rachunków,

- ewidencja wydatków budżetowych,

- centralny rejestr umów zawieranych przez Starostwo Powiatowe i Powiat Piotrkowski,

 - wydziałowy rejestr umów,

- ewidencja środków trwałych i pozostałych środków trwałych.

 Wydział Komunikacji

- rejestr zatrzymanych praw jazdy,

- rejestr osób bez uprawnień,

- rejestr diagnostów,

- rejestr przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów,

- wykaz dokumentów komunikacyjnych,

- rejestr zatrzymanych dowodów rejestracyjnych,

- rejestr nadawanych numerów identyfikacyjnych,

- rejestr skierowań na badania techniczne,

- rejestr czasowych wyrejestrowań z ruchu,

- rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców,

- rejestr instruktorów nauki jazdy,

- księga druków ścisłego zarachowania: 

        - pozwolenia czasowe,

        - znaki legalizacyjne,

- rejestr wniosków i wydanych zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne,

- rejestr wniosków i wydanych licencji na wykonywanie krajowego drogowego transportu osób,

- rejestr wniosków i wydanych licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego samochodem osobowym,

- rejestr wniosków i wydanych licencji na pośrednictwo przy przewozie rzeczy,

- rejestr wniosków i wydanych licencji na wykonanie krajowego transportu, drogowego pojazdem samochodowym przeznaczonym do przewozu powyżej 7 i nie więcej iż 9 osób łącznie z kierowcą,

- rejestr zezwoleń na wykonanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym,

- rejestr zezwoleń na wykonanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym,

- rejestr wniosków i wydanych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką,

- rejestr wniosków i wydanych licencji na wykonanie krajowego transportu rzeczy,

- rejestr wniosków i udzielonych zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,

- rejestr wydanych zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego:

    - Kategorii I,

    - Kategorii II,

    - Kategorii III,

- ewidencja projektów zatwierdzonych organizacji ruchu,

- księga druków ścisłego zarachowania.  

Wydział Edukacji

- ewidencja szkół i placówek niepublicznych,

- rejestr wydanych zaświadczeń o zdaniu egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego.  

 Wydział Zarządzania Kryzysowego

- rejestr Biura Rzeczy Znalezionych.

Wydział Geodezji, Budownictwa i Rolnictwa

- rejestr wniosków o pozwolenie na budowę,

- rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę,

- rejestr wniosków o przeniesienie pozwolenia na budowę,

- rejestr decyzji innych,

- rejestr zgłoszeń wykonywania robót nie wymagających pozwolenia na budowę,

- rejestr wniosków o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej,

- rejestr decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej,

- rejestry decyzji GUNB, WINB, PINB i Wojewody,

- rejestr pozwoleń dla obiektów oddawanych do użytkowania,

- rejestr decyzji z nakazem rozbiórki,

- rejestr postanowień dot. uzgodnienia projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,

- rejestr wydawanych zaświadczeń o samodzielności lokalu,

- rejestr wydanych zaświadczeń potwierdzających powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne domu dla celów ustalenia dodatku mieszkaniowego,

- rejestr wniosków o wydanie dziennika budowy i wydanych tablic informacyjnych,

- (RWD) rejestr wniosków i decyzji o pozwoleniu na budowę w ramach systemu ogólnopolskiego,

- rejestr postanowień,

- wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu, zajętych pod drogi publiczne (powiatowe),

- wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu,

- ewidencja gruntów i budynków,

- KREG ( Księga Ewidencji Robót Geodezyjnych),

- wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa,

- wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oddanych w użytkowanie wieczyste,

- centralny rejestr aktów notarialnych,

- rejestr roślin i zwierząt objętych ochroną,

- rejestr sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb,

- rejestr wydanych kart wędkarskich,

- publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie,

- rejestr posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwolenia na zbieranie i transport odpadów.
 

Wydział Finansowo - Księgowy

- dochody Skarbu Państwa.