Zadania Zarządu Powiatu:

1. Zarząd Powiatu wykonuje uchwały Rady Powiatu i zadania powiatu określone przepisami prawa.

2. Do zadań Zarządu Powiatu należy w szczególności

a) przygotowanie projektów uchwały rady;

b) wykonywanie uchwały rady;

c) opracowanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;

d) gospodarowanie miniem powiatu;

e) wykonywanie budżetu powiatu;

f) zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu;

g) uchwalanie regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego.

3. W realizacji zadań Zarząd Powiatu podlega wyłącznie Radzie Powiatu.

4. Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy zarządu określa Statut Powiatu

5. Statut Powiatu podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.