BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH

Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim

Siedziba Biura- Piotrków Tryb., ul. Sienkiewicza 16A

III piętro, pokój nr 304

tel.: 44 732 78 21

Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00

 

 

Właściwym do przyjmowania zawiadomienia o rzeczach znalezionych na terenie powiatu piotrkowskiego bądź znalezionych przez osobę zamieszkałą na terenie powiatu jest Starosta Powiatu Piotrkowskiego.

 

Osoby poszukujące rzeczy zgłosić mogą do Biura informację o rzeczy, której poszukują. Można to zrobić telefonicznie lub za pomocą oświadczenia o zagubieniu rzeczy. Wzór oświadczenia oraz informacje o rzeczach poszukiwanych są udostępniane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

 

Przyjmowanie do Biura rzeczy znalezionych od osób fizycznych, od zarządców budynków, pomieszczeń lub środków transportu publicznego (właściwych zarządców) oraz instytucji porządku publicznego (Policji) odbywa się na podstawie zawiadomienia o znalezieniu rzeczy.

 

Właściwy zarządca lub Policja w zawiadomieniu są zobowiązani do podania informacji  o znalezionej rzeczy, przekazania notatki służbowej, opisu rzeczy wraz z określeniem stanu technicznego oraz danych znalazcy. W przypadku braku wskazania tych informacji Starosta Powiatu Piotrkowskiego może odmówić przyjęcia rzeczy.

 

Powołując się na Zarządzenie Nr 23 z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Biura Rzeczy Znalezionych działającego w Starostwie Powiatowym w Piotrkowie Trybunalskim Starosta Powiatu Piotrkowskiego może także odmówić przyjęcia:

1)      zagubionych zwierząt,

2)      rzeczy, które nie przedstawiają żadnej wartości materialnej,

3)      rzeczy, których wartość szacunkowa nie przekracza 100 zł chyba że jest to rzecz
o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej,

4)      rzeczy, co do których istnieje domniemanie, że zostały porzucone z zamiarem wyzbycia się własności,

5)      rzeczy, które stanowią dowód rzeczowy w sprawie,

6)      rzeczy o właściwościach powodujących, że ich przechowywanie byłoby niemożliwe
oraz materiałów wybuchowych, rzeczy zaliczanych do produktów niebezpiecznych, łatwopalnych lub żrących,

7)      rzeczy, których posiadanie wymaga pozwolenia, w szczególności broń, amunicję, materiały wybuchowe,

8)      dowodów osobistych i paszportów,

9)      rzeczy, które znaleziono w budynku publicznym, innym budynku lub pomieszczeniu otwartym dla publiczności albo środku transportu publicznego i która winna być oddana zarządcy budynku, pomieszczenia albo środka transportu publicznego.

W przypadku, gdy osoba uprawniona do odbioru rzeczy jest nieznana bądź brak jest możliwości wezwania jej do odbioru depozytu, a wartość szacunkowa rzeczy przekracza 100 zł, Starosta Powiatu Piotrkowskiego umieszcza wezwanie na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Piotrkowie Trybunalskim ul. Dąbrowskiego 7 przez okres 1 roku, licząc od daty znalezienia rzeczy, oraz ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej.

W przypadku gdy rzecz znaleziona nie została odebrana przez osobę uprawnioną do jej odbioru w terminie określonym w art.187 Kodeksu cywilnego, a także przez znalazcę w terminie wyznaczonym przez Starostę wówczas rzecz znaleziona staje się własnością Powiatu.