BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH

Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim

Siedziba Biura - Piotrków Tryb. ul. Sienkiewicza 16 A

III Piętro , pokój nr 304 tel. 44 732 78 21

Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8 – 15


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Właściwym do przyjmowania zawiadomienia o rzeczach znalezionych jest starosta właściwy ze względu na miejsce znalezienia rzeczy lub miejsca zamieszkania znalazcy.

Właściwy starosta może odmówić przyjęcia rzeczy, której szacunkowa wartość nie przekracza 100 zł, chyba że jest to rzecz o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej.

W przypadku , gdy osoba uprawniona do odbioru rzeczy jest nieznana bądź brak jest możliwości wezwania jej do odbioru depozytu, a wartość szacunkowa rzeczy przekracza 100 zł, starosta umieszcza wezwanie na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Piotrkowie Tryb. ul. Dąbrowskiego 7 przez okres 1 roku, licząc od daty znalezienia rzeczy, oraz ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej.

W przypadku gdy rzecz znaleziona nie została odebrana przez osobę uprawnioną do jej odbioru w terminie określonym w art.187 Kodeksu cywilnego, a także przez znalazcę w terminie wyznaczonym przez starostę wówczas rzecz znaleziona staje się własnością powiatu.