Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim

Kolorowy pasek

Zarządzenia Starosty Powiatu Piotrkowskiego 2014 rok

Załączniki

Zarządzenie Nr 1/2014 w sprawie wprowadzenia do stosowania przez pracowników Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim „Kodeksu Etyki pracowników Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim” (5.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 2/2014 w sprawie wprowadzenia rozwiązań organizacyjnych określonych w dokumencie pn. „Struktury wewnętrzne komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim” (168.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 3/2014 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze samodzielnego referenta w pełnym wymiarze czasu pracy w Wydziale Komunikacji i Transportu (218.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 4/2014 w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Pioterkowie Trybunalskim na 2014 rok (3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 5/2014 w sprawie utworzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Piotrkowskiego (361.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 6/2014 w sprawie organizacji powiatowego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz powiatowego systemu wykrywania i alarmowania na terenie Powiatu Piotrkowskiego (2.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 7/2014 w sprawie powołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Piotrkowie Trybunalskim (186.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 8/2014 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz przyjęcia regulaminu przetargów (2.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 9/2014 w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (205kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 10/2014 w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów – urzędnika wyborczego Powiatu Piotrkowskiego (213.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 11/2014 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Piotrkowie Trybunalskim w 2013 roku (2.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 12/2014 w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim w zakresie planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (382.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 13/2014 w sprawie zmiany „Systemu zatrudnienia pracowników na stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Piotrkowie Trybunalskim” (824.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 14/2014 w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim (383.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 15/2014 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w pełnym wymiarze czasu pracy w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (235.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 16/2014 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w pełnym wymiarze czasu pracy w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (237.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 17/2014 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze głównego specjalisty w pełnym wymiarze czasu pracy w Wydziale Obsługi Gospodarczej i Inwestycji (235.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 18/2014 w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących własność Skarbu Państwa położonych na terenie Powiatu Piotrkowskiego (371.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 19/2014 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/2001 Starosty Powiatu Piotrkowskiego z dnia 11 stycznia 2001 roku w sprawie zabezpieczenia pracowników w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze (180.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 20/2014 w sprawie określenia dni wolnych od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim za święta przypadające w sobotę (250kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 21/2014 w sprawie wprowadzenia do stosowania w Starostwie Powiatowym w Piotrkowie Trybunalskim systemu informatycznego EOD-SIDAS (259.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 22/2014 w sprawie określenia zasad obejmowania patronatem honorowym przez Starostę Powiatu Piotrkowskiego przedsięwzięć o szczególnej randze i znaczeniu (679.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 23/2014 w sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej (4.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 24/2014 w sprawie ustalenia kwot dla osób występujących z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej związanych z dodatkowymi kosztami wynikającymi z jej udostępnieniem lub przekształceniem (390.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 25/2014 w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów: Wola Krzysztoporska i Jeżów w gm. Wola Krzysztoporska (409.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 26/2014 w sprawie powołania „Zespołu ds. przeprowadzenia wartościowania stanowisk pracy w Starostwie Powiatowym w Piotrkowie Trybunalskim" (271.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 27/2014 w sprawie przygotowania i przeprowadzenia powiatowego ćwiczenia obronnego we współdziałaniu z powiatowymi służbami, inspekcjami, strażami, Powiatowym Zespołem Opieki Zdrowotnej i jednostkami samorządu terytorialnego (773.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 28/2014 w sprawie zdjęcia z ewidencji księgowej należności przedawnionej z tytułu niespłaconej pożyczki mieszkaniowej z ZFŚS (171.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 29/2014 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 6/2013 Starosty Powiatu Piotrkowskiego z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie ustalenia i wprowadzenia „Regulaminu przyznawania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia pracy (3.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 30/2014 w sprawie wprowadzenia „Regulaminu wynagradzania, premiowania i nagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim” (6.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 31/2014 w sprawie zasad organizacyjnych koordynowania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarze powiatu piotrkowskiego (969.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 32/2014 w sprawie wprowadzenia ewidencji, umarzania i dokumentowania obrotu środkami trwałymi (192.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 33/2014 w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw informatycznej obsługi terytorialnej komisji wyborczej (174kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 34/2014 w sprawie powołania zespołu do spraw organizacji wyborów samorządowych wyznaczonych na dzień 16 listopada 2014 rok (193.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 35/2014 w sprawie zmiany „Regulaminu wynagradzania, premiowania i nagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim” (396.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 36/2014 w sprawie powołania komisji do zaopiniowania wniosków o nagrodę Starosty Piotrkowskiego (208.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 37/2014 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko starszego specjalisty w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (219.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 38/2014 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko referenta w Wydziale Architektury i Budownictwa (219.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 39/2014 w sprawie powołania Zespołu do przeprowadzenia doraźnej kontroli wewnętrznej w zakresie legalności decyzji wydanej w imieniu Starosty Powiatu Piotrkowskiego z dnia 21 listopada 2013 roku (207.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 40/2014 w sprawie powołania komisji do spraw odbioru i kontroli dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej powstałej w wyniku wykonania I Etapu prac dotyczących kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków (266.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 41/2014 w sprawie powołania Komisji do dokonania oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do brakowania, zgromadzonej w Archiwum Zakładowym Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim (376.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 42/2014 w sprawie zmiany Zarządzenia Starosty Powiatu Piotrkowskiego Nr 3/2011 z dnia 19 stycznia 2011 r., w sprawie zasad zapewniania pracownikom okularów korygujących wzrok (171.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 43/2014 w sprawie zmiany instrukcji sporządzania, obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo – księgowych w Starostwie Powiatowym w Piotrkowie Trybunalskim w ramach przyjętych zasad (polityki) rachunkowości (899.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 44/2014 w sprawie ustanowienia treści Polityki Bezpieczeństwa Informacji, zatwierdzenia do stosowania Zasad Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji oraz powołania Pełnomocnika Starosty Powiatu Piotrkowskiego (270kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 45/2014 w sprawie powołania zespołu w celu dokonania oceny merytorycznej i formalnej wniosku złożonego przez Stowarzyszenie „Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym” (272.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 48/2014 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (238.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 49/2014 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania (457.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 50/2014 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 5/2014 Starosty Powiatu Piotrkowskiego z dnia 13 stycznia 2014 roku w sprawie utworzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Piotrkowskiego (179.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 51/2014 w sprawie powołania Pełnomocnika Starosty ds. Systemu Zarządzania Jakością w Starostwie Powiatowym w Piotrkowie Trybunalskim wg wymagań normy PN-EN ISO 9001:2009 (189.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim
Źródło informacji:Starosta Powiatu Piotrkowskiego - Stanisław Cubała
Data utworzenia:2014-01-02 11:13:47
Wprowadził do systemu:Sylwia Tokarska
Data wprowadzenia:2014-01-23 11:13:18
Opublikował:Sekretarz Powiatu Piotrkowskiego - Ireneusz Czerwiński
Data publikacji:2014-01-23 11:13:26
Ostatnia zmiana:2016-03-03 12:19:03
Ilość wyświetleń:3275

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij