Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim

Kolorowy pasek

Zarządzenia Starosty Powiatu Piotrkowskiego 2012 rok

Załączniki

Zarządzenie Nr 2/2012 w sprawie odwołania i powołania na Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Piotrkowie Trybunalskim (246.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 3/2012 w sprawie ustalenia ceny za wydanie arkusza aktu normatywnego lub innego aktu prawnego (199.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 4/2012 w sprawie powołania członka Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Piotrkowie Trybunalskim (200.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 5/2012 w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim na 2012 rok (2.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 6/2012 w sprawie zwolnienia z wykonywania pracy w dniu 8.02.2012 roku pracowników części komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim (217.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 7/2012 w sprawie ustalenia "Systemu zatrudnienia pracowników na stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Piotrkowie Trybunalskim" (4.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 8/2012 w sprawie powołania członka Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Piotrkowie Trybunalskim (202.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 9/2012 w sprawie ustalenia zasad korzystania z pojazdów prywatnych do celów służbowych przez pracowników Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim (703kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 10/2012 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora kontroli dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim (207.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 11/2012 w sprawie powołania komisji do oceny przydatności ruchomości nabytych przez Powiat Piotrkowski w drodze orzeczeń sądowych oraz wskazania sposobu ich likwidacji (229.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 12/2012 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Piotrkowie Trybunalskim (2.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 13/2012 w sprawie likwidacji pojazdu, który stał się własnością Powiatu Piotrkowskiego na podstawie postanowienia sądu o przepadku (226.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 14/2012 w sprawie powołania Komisji ds. przygotowania Domu Dziecka w Sulejowie do funkcjonowania w nowym stanie prawnym (213.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 15/2012 w sprawie wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Starostwie Powiatowym w Piotrkowie Trybunalskim (664.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 16/2012 w sprawie wprowadzenia systemu podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim obejmującego szkolenia, naukę i samokształcenie (253.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 17/2012 w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (4.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 18/2012 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 40/2007 Starosty Powiatu Piotrkowskiego dotyczącego utworzenia Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego (659.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 19/2012 w sprawie powołania Komisji do dokonania oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do brakowania, zgromadzonej w Archiwum Zakładowym Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim (373.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 20/2012 w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego i Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego i Kodeksu etyki audytora wewnętrznego (212.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 21/2012 w sprawie zmian planu finansowego Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim na 2012 rok (405.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 22/2012 w sprawie powołania Zespołu do przeprowadzenia doraźnej kontroli wewnętrznej w zakresie legalności decyzji wydanej w imieniu Starosty Powiatu Piotrkowskiego z dnia 23 kwietnia 2012 r. Nr RS-V.6233.3.2012 (209.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 23/2012 w sprawie wprowadzenia nowych upoważnień do przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Piotrkowie Trybunalskim (371.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 24/2012 w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzania lasu sporządzonego dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa (192.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 25/2012 w sprawie ustalenia "Systemu zatrudnienia pracowników na stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Piotrkowie Trybunalskim" (5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 26/2012 o zdjęciu z ewidencji należności przedawnionych z tytułu opłat melioracyjnych (161.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 46/2012 w sprawie powołania stałej Komisji Likwidacyjnej (550.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 27/2012 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta prawnego w wymiarze czasu pracy 3/4 etatu w Biurze Rady i Zarządu Powiatu Starostwa Powiatowego w Piotrkowie (200.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 28/2012 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 30/2009 Starosty Powiatu Piotrkowskiego z dnia 20 lipca 2009 r. dotyczącego ustalenia opłat za najem sali konferencyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim (165kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 29/2012 w sprawie ustalenia i wprowadzenia "Regulaminu przyznawania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego" oraz "Regulaminu przyznawania bezrobotnym, absolwentom CIS lub absolwentom (10MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 30/2012 w sprawie powołania Komitetu Sterującego i zespołów celem opracowania szczegółowych rozwiązań dla projektu pn. "Więcej za mniej - zwiększenie efektywności i jakości realizacji zadań ustawowych przez Starostwo Powiatowe" (336.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 31/2012 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 16/2009 Starosty Powiatu Piotrkowskiego z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę (212.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 33/2012 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze informatyka w pełnym wymiarze czasu pracy w Wydziale Obsługi Gospodarczej i Inwestycji (204.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 34/2012 w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy w Starostwie Powiatowym w Piotrkowie Trybunalskim (5.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 35/2012 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie Bogdanów (2.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 36/2012 w sprawie powołania komisji do zaopiniowania wniosków o nagrodę Starosty Piotrkowskiego (200.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 37/2012 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie 8 miasta Sulejowa oraz przyjęcia regulaminu przetargu (2.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 38/2012 w sprawie Polityki Bezpieczeństwa Przetwarzania i Ochrony Danych Osobowych w Starostwie Powiatowym w Piotrkowie Trybunalskim (225.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 39/2012 w sprawie zarządzania systemem informatycznym (205.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 40/2012 w sprawie Instrukcji postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych (211.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 41/2012 w sprawie Instrukcji zarządzania oprogramowaniem (181.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 42/2012 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie Studzianki gm. Wolbórz oraz przyjęcia regulaminu (2.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 43/2012 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty pełnym wymiarze czasu pracy w Wydziale Komunikacji i Transportu (206.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 44/2012 w sprawie powołania komisji do spraw odbioru i kontroli dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej powstałej w wyniku wykonania kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Wolbórz (257.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 45/2012 w sprawie powołania zespołu w celu dokonania oceny merytorycznej i formalnej wniosku złożonego przez Stowarzyszenie "Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym" o dofinansowanie ze środków PFRON (254.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 46/2012 w sprawie powołania stałej Komisji Likwidacyjnej (550.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 47/2012 w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim (868.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 48/2012 w sprawie szczegółowych zasad i trybu przekazywania informacji Powiatowemu Centrum Zarządzania Kryzysowego o zagrożeniach, zdarzeniach i sytuacjach kryzysowych występujących na terenie powiatu piotrkowskiego (977.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 49/2012 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 6/2009 Starosty Powiatu Piotrkowskiego z dnia 6 marca 2009 roku w sprawie ustalenia "Regulaminu naboru na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze tj. kierowników powiatowych jednostek (189.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 51/2012 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania (362.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 52/2012 w sprawie powołania członków Powiatowej Rady Zatrudnienia w Piotrkowie Trybunalskim na kadencję w latach 2012 - 2016 (417.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim
Źródło informacji:Starosta Powiatu Piotrkowskiego Stanisław Cubała
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Sylwia Więckowska
Data wprowadzenia:2012-01-18 07:58:47
Opublikował:Sekretarz Powiatu Piotrkowskiego - Piotr Wojtysiak
Data publikacji:2012-01-18 07:58:58
Ostatnia zmiana:2016-03-03 12:18:40
Ilość wyświetleń:4752

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij